פריטים חדשים באתר!
 

תקנון האתר

תנאי שימוש:

1. כללי

1.1 אתר החברה (להלן:"האתר") משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדי ספורט לגברים ונשים והינו בבעלות קרדיו פילאטיס, ע.מ. 036336386 (להלן: "החברה") מנוהל ומופעל על ידה.

1.2 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל studio@cardiopilates.co.il בטלפון מספר 050-7516960.

1.3 פעולה באתר הינה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "הפעולה").

1.4 תקנון זה מנוסח בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה – וההיפך.

1.5 רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה ומעלה, והמשתמש הינו בעל כרטיס אשראי בתוקף ליום השימוש ובתנאי שפרטיו האישיים אותם מילא בטופס ההזמנה לרבות דואר אלקטרוני תקינים.

1.6 השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון ולתנאיו ומהווה הסכם התקשרות מחייב בין הקונה לבין האתר. על כן הינך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון בטרם תבצע שימוש באתר.

1.7 גלישה ו/או רכישה באתר מהווה את הסכמתך לקבלת הוראות תקנון זה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מהוראות התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר בכלל ומביצוע רכישות בפרט.

1.8 יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו ו/או על פי כל דין.

1.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הוא הנוסח הקבוע בכל עת.


2. המוצרים:

2.1 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי החברה תעשה את מיטב יכולתה על מנת להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

2.2 רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

2.3 יובהר ויודגש כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

2.4 המוצרים הנרכשים באמצעות האתר הינם מוצרים חדשים.

2.5 במקרה בו חרף ההזמנה, לא יימצא מוצר/ים במלאי ו/או במקרה חריג בו לא ניתן יהיה לספק את ההזמנה, לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר והלקוח לא יחויב בגינו.

2.6 תיאור שגוי של הפריט ו/או מחירו מחמת טעות ו/או הצגת תמונה/מידע אשר משקפים את המוצרים באופן בלתי מדויק ו/או שגוי, לא יהוו עילה לחיוב החברה אשר עושה כמיטב יכולתה על מנת להביא בפניך מידע אמין ומעודכן.

2.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולשווק כל פריט ממגוון הפריטים המוצעים באתר בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמי מהמשתמשים תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניי זה.

2.8 הרכישה באתר הינה רק לצרכים פרטים ואישיים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לכבד הזמנות ו/או רכישות שנעשו למטרה בעלת אופי מסחרי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.


3. מחירים:


3.1 כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים הינם כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים הנקובים באתר ואת תעריפי המשלוחים, בכל עת וללא מתן הודעה מראש. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

3.3 החברה רשאית להציע למשתמשים באתר, מעת לעת, מבצעים, הטבות והנחות. מבצעים, הטבות והנחות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא לתת הודעה מוקדמת על כך.

3.4 החברה אינה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.


4. אופן מכירה:

4.1 החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר.

4.2 המכירה הינה מכירה רגילה – מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש. הקונה בוחר מוצר ממגוון המוצרים ומבצע את הקניה בהתאם להנחיות האתר (מומלץ לעיין בפרטי המוצר בטרם ביצוע הקנייה). ניתן לרכוש את המוצרים כל שעות היממה.

4.3 על מנת לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור תחילה את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות. ולאחר מכן ללחוץ על "הוסף לסל". לאחר אימות הפרטים כמשתמש רשום יש להזין נתונים אישיים כגון: שם ומשפחה, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח.

4.4 לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה אימות של פרטי כרטיס האשראי ולאחר קבלת אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה במייל ו/או בטלפון תוך שלושה ימי עסקים. חשוב להבהיר, הרשמה לאתר מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה.

4.5 הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה לא חוקית. כנגד מוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, בנוסף תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

4.6 במקרה ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך ויידרש למסור אמצעי תשלום אחר.


5. ביטול עסקה והחזרה:

5.1 ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן – התשמ"א – 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ומדיניות החזרות וביטולים של החברה שמשתנה מעת לעת.

5.2 במידה והיה למזמין הזכות לבטל עסקה על פי חוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באחת מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן: באמצעות פניה בטלפון לשירות לקוחות מס. 050-7516960 באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני studio@cardiopilates.co.il בהודעת הביטול יש לציין את שם המזמין ואת מספר תעודת הזהות שלו. בעת מסירת הודעת ביטול בעל פה, כאמור לעיל, יציין המזמין את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן את מספר ההזמנה.

5.3 כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי (עד 14 יום מקבלת הודעת הביטול).

5.4 ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני החברה לחברת השילוח) לא יחויבו בדמי ביטול.

5.5 ביטול לאחר משלוח המוצר ללקוח: רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לסעיף 5.2. למען ספק, לאחר 14 ימים ממועד אספקת ההזמנה, לא ניתן לבטל את ההזמנה.

5.6 בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף 5.5, תשלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחנות החברה שכתובתה: האירוסים 99 גבעת אבני בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, או לחילופין באמצעות איסוף ע"י שליח בעלות 35 ₪, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש.

5.7 לקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע ובלבד שהמוצרים הנרכשים לא נפתחו ונשמרו באריזתם המקורית, התוויות לא הוסרו מהם, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש. לא ניתן להחליף או להחזיר פריטים שנעשה בהם שימוש או שאריזתם נפתחה – פריטי לבוש יוחלפו אך ורק אם הם נושאים את התווית המקורית ובאריזה שסופקה. בהתאם לכך, החברה תבצע החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול. בנוסף, החברה תנכה מהסכום ששולם בעת ביצוע ההזמנה גם תשלום עבור סליקת כרטיס אשראי בביטול עסקה שנגבה ממנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. דמי הביטול לא יחויבו במידה והביטול מתבצע כתוצאה מפגם בפריט.

5.8 החברה רשאית לבטל עסקה ולהשיב ללקוח את כספו (אם חויב) במקרה בו נפלה טעות קולמוס. בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

5.9 לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.


6. החלפת מוצרים:

6.1 לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5.2, על מנת לקבל מידע כיצד הוא יכול לבצע את המוצר הטעון החלפה.

6.2 החלפת מוצרים תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה במוצרים כל שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית עדיין צמודה למוצר.

6.3 מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי המוצרים הקיים בחברה.


7. אספקה ומשלוחים:

7.1 באחריות החברה לדאוג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. התחייבות החברה לספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי.

7.2 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה הנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה (כגון: נזקי טבע, עומסים חריגים בחברות השילוח, תקלות תקשורת ו/או מחשוב).

7.3 באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית או מכל סיבה בגינה לא תהא אפשרות לספק את המוצרים הנרכשים במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוח.

7.4 לא תתאפשר אספקה מחוץ לגבולות ישראל.

7.5 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצויינים בסעיף המכירה כוללים רק ימי עסקים א'-ה' לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

7.6 המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח חיצונית לבית הלקוח תוך 7 ימי עסקים לא כולל יום הזמנת המוצר. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות השילוח.

7.7 המוצר הנרכש יסופק לבית הלקוח באחת מהדרכים הבאות: • משלוח ישירות לבית הלקוח – בקניה עד לסך של 299 ₪ כולל מע"מ עלות המשלוח הינו: 35 ₪ (אלא אם צוין אחרת בתהליך ההזמנה). בקניה מעל 300 ₪ כולל מע"מ המשלוח הינו חינם. • באמצעות איסוף עצמי בתיאום מראש – ללא עלות.


8. שירות לקוחות:

8.1 כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות אל נציגי השירות מטעם החברה דרך עמוד "צור קשר" באתר ו/או באמצעות המייל studio@cardiopilates.co.il. זמן מענה לפניות הינו עד שני ימי עסקים לא כולל יום הפנייה.

8.2 פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במידה והמידע אינו זמין, ניתן יהיה לפנות לחברה דרך טלפון, או מייל שירות לקוחות כפי שמצויין באתר.

8.3 נציגי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לעמוד לשירותיכם בכל פניה או שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה או לגבי מוצר המוצג באתר ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה, מהירה וקלילה.


9. שמירה על סודיות מידע אודות המשתמש:

9.1 החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא עפ"י כל דין ו/או אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

9.2 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, כלל האפשר, על סודיות המידע. פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר החברה אלא בשרת המאושר לכך ע"י חברות האשראי. כל שאר המידע נשמר ומוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9.3 החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי האשראי של הלקוח לצד ג' כלשהו, ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.


10. קניין רוחני:

10.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר הינם בבעלות החברה ולאף אדם ו/או גורם אחר לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלו.

10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של החברה מראש ובכתב.רכיב טקסט. לעריכת הרכיב ולשינוי הטקסט לחצו כאן

ELLANOGA
x

#{title}

#{text}

#{price}